Medlemsservice
 
 
 
 

Glemt password?

Medlemskab

Tidsskrift

Ordenshistorisk Tidsskrift udkommer ca. 2 gange om året.

Se en liste over indholdet her

Bogudgivelser

Ordenshistorisk Selskab står bag udgivelser af bøger med ordensrelateret indhold.

Se en liste over bøgerne her

Ordenshistorisk Forlag

Ordenshistorisk Forlag er et forlag som - uafhængigt af Ordenshistorisk Selskab - udgiver bøger om ordener og medaljer.

Se listen af udgivelser her

Styrelsen
Præsident Vicepræsident
Sven Philip Jørgensen
Sven Philip
Jørgensen
Jan René Westh
Jan René Westh
 
Kasserer Medlem
Lars Søndergaard
Lars Søndergaard
Lars Stevnsborg
Lars Stevnsborg
Webmaster Suppleant
Michael Rindsig
Michael Rindsig
Anders Vidstrup
Anders Vidstrup
Medlemskab
Medlemskab

Bliv medlem...

Download som PDF

Selskabets vedtægter

§ 1. Selskabets navn er Ordenshistorisk Selskab. Selskabets hjemsted er København. Selskabet er stiftet den 27. april 1966.


§ 2. Selskabets formål er at fremme interessen for og udbrede kendskabet til ordensvæsenet og dets historie. Selskabets aktiviteter omfatter formidling af viden om ordensvæsenet gennem afholdelse af møder, foredrag, ekskursioner, udstillinger mv. samt udsendelse af nyhedsbreve og publikationer. Selskabet samarbejder med tilsvarende og interessebeslægtede selskaber i ind- og udland.
Stk. 2. Selskabet oprettede 27. april 1977 Den Ordenshistoriske Samling. Samlingen er Selskabets ejendom, dog således at visse effekter er indleveret med den klausul, at de i tilfælde af selskabets ophør, skal returneres til giveren.
Der er udarbejdet selvstændige vedtægter for samlingen.


§ 3. Som medlem af Selskabet kan optages personer eller institutioner med interesse for ordenshistorie og medaljekunst.
Stk. 2. Det er en betingelse for optagelse i Selskabet, at den pågældende ikke samler på dekorationer, som ifølge særlig bestemmelse skal tilbageleveres ved modtagerens død.
Stk. 3. Ind- og udmeldelse af Selskabet sker ved skriftlig henvendelse til Selskabet eller ved meddelelse via Selskabets hjemmeside. Selskabets styrelse kan - uden at skulle begrunde det i åbenhed - afvise et ønske om medlemskab i tilfælde, hvor særlige forhold findes at berettige dette.
Stk. 4. Til æresmedlem kan udnævnes medlemmer, som ikke-medlemmer, der har gjort sig særlig fortjent overfor Selskabet eller har ydet en særlig påskønnelsesværdig indsats inden for det ordenshistoriske område. Udnævnelse kan kun foretages af en enig Styrelse. Den kan være forudgået af en indstilling fra mindst fem medlemmer.
Stk. 5. Styrelsen kan udpege korresponderende medlemmer.
Stk. 6. Ved optagelse i Selskabet betales et gebyr, der fastsættes på generalforsamlingen. Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer er kontingentfrie.
Stk. 7. Selskabet har indstiftet et hæderstegn, der tildeles medlemmerne efter 10, 25, 40 eller 50 års medlemskab. Personer, der har udført særlig fortjenstfuld indsats for selskabet eller for ordenshistorien, kan tildeles et hæderstegn. Der er udarbejdet selvstændige vedtægter for hæderstegnet.


§ 4. Kontingentet fastlægges hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet betales forud fra den 1. januar at regne. Betaler et medlem ikke senest tre måneder herefter, er pågældende at betragte som udtrådt af Selskabet.
Stk. 2. Betalt kontingent er en forudsætning for stemmeret ved generalforsamlingen.
Stk. 3. Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer. Revisorerne vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.


§ 5. Selskabet ledes af en Styrelse, der består af en præsident, en vicepræsident og tre styrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Alle Styrelsens medlemmer vælges eller genvælges for en to-årig periode. Således vælges præsident og et styrelsesmedlem i ulige år, mens vicepræsident og to styrelsesmedlemmer vælges i lige år.
En suppleant vælges eller genvælges for en periode på et år.
Stk. 3. Styrelsen leder Selskabets arbejde samt planlægger og gennemfører møder og øvrige aktiviteter.
Stk. 4. Styrelsen kan ikke forpligte medlemmerne ud over det årlige kontingent.
Stk. 5. Selskabet tegnes af præsidenten eller vicepræsidenten i forbindelse med to styrelsesmedlemmer.
Stk. 6. Styrelsen kan til varetagelse af særlige opgaver nedsætte udvalg eller udpege enkeltpersoner, der er ansvarlige overfor styrelsen. Resultaterne af en persons eller et udvalgs arbejde meddeles ordentligvis ved generalforsamlingen under præsidentens beretning. Styrelsen kan efter behov indkalde udvalgsmedlemmer til at deltage i styrelsens møder.


§ 6. Alle arrangementer meddeles Selskabets medlemmer senest 14 dage forud. Gæster kan inviteres til Selskabets møder, dog således at den samme person ikke kan deltage i mere end to møder i samme kalenderår.


§ 7. Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed. Den afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal og skal indvarsles med elektronisk henholdsvis konventionel post med mindst 4 ugers varsel.
Stk. 2. Følgende punkter skal behandles på generalforsamlingen:
a) Valg af dirigent.
b) Præsidenten aflægger beretning.
c) Kuratoren for den Ordenshistoriske Samling aflægger beretning.
d) Det reviderede regnskab fremlægges.
e) Afstemning om indkomne forslag.
f) Valg af præsident henholdsvis vicepræsident.
g) Valg af styrelsesmedlemmer.
h) Valg af suppleant.
i) Valg af to revisorer.
j) Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
k) Eventuelt.
Stk. 3. Spørgsmål eller forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt anmeldes til præsidenten senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af Styrelsen, eller såfremt 2/3 af Selskabets medlemmer skriftligt fremsætter begrundet begæring herom.
Stk. 5. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er præsidentens stemme afgørende.
Stk. 6. Afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt blot et medlem fremsætter ønske herom. Fraværende medlemmer kan afgive deres stemme ved skriftlig fuldmagt. Hvert medlem må maksimalt medtage 2 fuldmagter.
Stk. 7. Til ændring af Selskabets vedtægter kræves 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer. En ændring skal vedtages ved to generalforsamlinger for at have gyldighed.


§ 8. Såfremt et medlem efter styrelsens skøn handler i åbenlys modstrid med Selskabets interesser, eller skønnes medlemskabet at være til skade for Selskabets omdømme, kan styrelsen midlertidigt suspendere medlemskabet, hvorefter medlemmet ved først følgende generalforsamling kan ekskluderes af Selskabet, når beslutning herom tages af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.


§ 9. I tilfælde af Selskabets opløsning træffer den sidste lovlige generalforsamling afgørelse om fordeling af Selskabets midler og ejendele.


Første gang vedtaget på Selskabets generalforsamling for 2018 den 19. marts 2019.
Sidste gang vedtaget på Selskabets generalforsamling for 2020 den 5. oktober 2021.